Revizija javnog sektora pdf free

Finansijski izvestaj osnova za upravljanje bankarskim biznisom. Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora. Revizija je obavljena na nacin i prema postupcima utvrdenim okvirom revizijskih. Medunarodni standardi za profesionalnu praksu interne. We would like to show you a description here but the site wont allow us. I semestar redni broj naziv predmeta broj bodova 1. Novi studij na baltazaru menadzment javnog sektora veleuciliste baltazar zapresic. Under the provisions of this chapter, the private sector investor or operator shall not be allowed to obtain any kind of benefits, directly or indirectly, from any kind of subsidy, or otherwise obtained by the use of any public funds for reconstruction or rehabilitation, or otherwise requires guarantees other than usual guarantees under a. Issai 100 osnovni principi revizije javnog sektora. Okanovid revizija uinka u javnom sektoru, sarajevo,2012.

Revizija potrazivanja od kupaca na primjenu drustva x 2. Revizija prirunik za revizore i studente s rjeenjima zadataka ii dopunjeno izdanje, zagreb, 2000. Analiza nvo sektora iz perspektive socijalnog ukljucivanja. Znacaj revizije javnog sektora za efikasno upravljanje javnim finansijama radoslav sretenovic, ljubica jankovic andrijevic drzavna revizorska institucija, makenzijeva 41, beograd, srbija apstrakt. Stoga, institucije bih prevenciju korupcije u prvom redu trebaju zapoc eti u vlastitim redovima i. Revizija uspjeha energetska efikasnost u institucijama. Osnov za reviziju pravni osnov za vrsenje revizije. Kao naucna disciplina i praksa, kontrola i revizija javne uprave. Satetak efikasna i kvalitetna postavka internih kontrola u organizacijama javnog sektora u fbih, u znacajnoj mjeri odrecuje i. Stanje javnog sektora u republici srbiji by daliborkau.

Finansijski due diligence prema terminologiji koriscenoj u medjunarodnim racunovodstvenim standardima. Samostalni revizor ne moze da obavlja zakonsku reviziju drustava od javnog. Jacanje partnerstva izmedu javnog i civilnog sektora u bih proteklih 14 g. Odgovor na zahtev sektora za etiku ako sudski odbor sektora za etiku nacionalnog instituta za ovlaene javne raunovoe tereti raunovou za neadekvatno obavljen posao u strunom smislu u skladu sa pravilima 201204, lanovi odbora verovatno e hteti da ispitaju radnu dokumentaciju. Description download srpsko srce johanovo free in pdf format. U slucaju da postoje nedoumice oko datuma kada su ovlasteni revizor ili revizorsko drustvo otpoceli s obavljanjem uzastopnih zakonskih revizija subjekta od javnog interesa, zbog, primjerice, spajanja drustava, stjecanja drustava ili promjena u strukturi vlasnistva, ovlasteni revizor ili revizorsko drustvo moraju odmah takve nedoumice. We believe everything in the internet must be free. Komisija moze da angazuje eksperte u slucaju specificnih zadataka ili revizija drustava od javnog interesa sa visokim stepenom rizika kada je to neophodno za njihovo adekvatno ispunjenje. Diplomski rad revizija i kontrola finansijskih izvestaja u. Availability of a new structural source that is only collected at long. Medunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije standardi attribute standards standardi karakteristika purpose, authority, and responsibility svrha, ovlastenja i odgovornost the purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined in an. Interna revizija predstavlja produtetak i logicni nastavak razvoja slutbe.

Primena eu direktiva u oblasti menadzmenta javnog sektora ce podrazumevati angazovanje kandidata sa zvanjem master ekonomista za obavljanje uskostrucnih poslova. Buduci da je to vrlo slozen i kompliciran proces, od menadzera. The role and importance of the bih supreme audit institutions. Revizija svrsishodnosti poslovanja zdenka vidovic1. Institucija je najvisi drzavni organ revizije javnih sredstava u republici srbiji u. Revizija javnog sektora prvo izdanje beograd, 2014. Revizija uspjeha energetska efikasnost u institucijama javnog sektora strana 4 41 i opsti dio 1. Iskustva partnerstva javnog i nvo sektora partnerstvo javnog i nvo sektora u bih, kao uticaj civilnog drustva ne samo na proces kreiranja nego i implementacije vladinih politika, nema dugu tradiciju. Centralna jedinica za harmonizaciju i koordinaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i. U reviziji pravilnosti javnog sektora materijalnost je karakteristicna po tome sto. Pdf revizija je sistemski proces objektivnog pribavljanja i procjene dokaza, vezanih uz izjave o. Uprava javnog sektora, shvatajui da su izvetaji pregled rada javnog sektora i njihove vlastite upravljake sposobnosti, u analizi izvetaja e vidjeti sredstvo za procjenu vlastitih sposobnosti.

Finansijska revizija javnog sektora osnove za efektivni poslovni ambijent. Mi ispunjavamo nase operativne i administrativne ciljeve kroz. Revizija javnog sektora dr mirko andric, dr bojana. Revizija ucinka je nacin kontrole poslovanja javnog sektora i nacin uvida od. Najkrupnija anomalija vezana za revizije javnih institucija u bosni i.

If the inline pdf is not rendering correctly, you can download the pdf file here. So this tool was designed for free download documents from the internet. Changes and amendments of the cash transaction fiscalization act official gazette no. Nasa revizija je otkrila slede ca klju cna zapazanja.

Drzavni ured za reviziju je vrhovna revizijska institucija republike hrvatske, sa sjedistem u zagrebu, tkalciceva 19. Cilj ovaj predmet ima za cilj upoznati studente sa karakteristikama racunovodstvenog. Primjer seminarskog rada ekonomski fakultet u osijeku. Pdf ured za reviziju institucija, provodeci reviziju ucinka, vrsi pregled ili ispitivanje odredenog aspekta poslovanja neke institucije, programa ili. Upravljanje finansijama javnog sektora obavezni 30 predavanja i 30 vezbe nevenka zarkic joksimovic, vesna bogojevic arsic, sladana benkovic, sladana barjaktarovic rakocevic, snezana knezevic tijana. Pdf revizija ucinka javnog sektora, preduslov povecanju. Full text of us interna kontrola i revizija see other formats. Ova metodologija je namijenjenainternim revizorima u javnom sektoru u federacijibosne i hercegovine, kantona, gradova, opcina i vanbudzetskih fondova u.

Prevencija pranja novca i financiranja terorizma revizori kao alternativni segment prevencije pranja novca uloga strategijskih analiza u prevenciji pranja novca forenzicka revizija beograd, 10. Drugi okvir je na sirom nivou, ukljucuje posmatranje sireg drustva, odnosno obuhvata posmatranje celokupnog javnog sektora. Revizija javnog sektora autora dr mirka andrica i dr bojane vukovic je besplatna za preuzimanje i citanje. Revizija dugorocne strategije za poticanje ulaganja u. Revizija javnog sektora 6 30 ukupno 30 150 iv semestar predmeti ects sati sifra magistarski rad 30 150 ukupno 30 150 ects bodovi. Zakon o drzavnoj revizorskoj instituciji paragraf lex. Znacaj revizije javnog sektora za efikasno upravljanje.

Specificnosti nezavisne revizije u malim preduzecima, casopis preduzetnik broj 34. Ovakav pristup isklju civao je analizu i ocjenu konkretnih revizorskih nalaza, misljenja i. Zakona o drzavnom uredu za reviziju narodne novine 8011, obavljena je revizija ucinkovitosti provedbe programa energetske obnove zgrada javnog sektora. For any inquiry regarding our services and support we could provide you, please fill in the contact form, call us, or visit us in our office. Revizija javnog sektora pomaze u stvaranju odgovaraju cih uvjeta i ja canju o cekivanja da ce tijela javnog sektora i javni sluzbenici svoje funkcije obavljati efektivno, efikasno, eti cki i sukladno primjenjivim zakonima i propisima. The national audit office of uk, financial audit manual, 20062007, str. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru tip dokumenta. Revizija u javnom sektoru obavezni 30 predavanja i 30 vezbe snezana knezevic, vladimir poznanic velko dmitrovic 3. Tijela javnog sektora trebala bi primjenjivati zahtjeve pristupacnosti utvrdene u ovoj direktivi u mjeri u kojoj im oni ne namecu nerazmjerno opterecenje. Revizija obveza na primjeru trgovackog drustva x katja jovic 4. Sektor za reviziju javnih preduzeca, privrednih drustava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima ucesce u. Performance measurement in public sector of transition. Interna revizija je nezavisno, objektivno davanje misljenja.

Revizija dugorocnestrategije za poticanje ulaganja u obnovu fonda zgrada rh toni borkovic, dipl. To znaci da u opravdanim slucajevima mozda nije razumno moguce da tijelo javnog sektora u potpunosti ucini odredeni sadrzaj pristupacnim. Novi studij na baltazaru menadzment javnog sektora youtube. Revizija javnog sektora, ekonomski fakultet subotica, subotica 2007. U takvom slucaju, eksperti ne mogu biti ukljuceni u donosenje odluka komisije. Mng centar interna revizija kod direktnih i indirektnih. Baixe no formato doc, pdf, txt ou leia online no scribd. Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvaznijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trosenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom, jer svojim sveukupnim aktivnostima. Predmet istrazivanja u ovom radu je revizija u javnom sektoru. Interna revizija javnog sektora upravljane jedinicom interne revizije, testirane sistema internih kontrola, uloga interne revizije u sistemu fiskalne odgovornosti mislenje u vezi davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Ihs has started its mission in 1994 as a small family audit firm. Glavna sluzba za reviziju javnog sektora republike srpske je na osnovu zakona o reviziji javnog sektora republike srpske, a u skladu sa issai okvirom revizije za javni sektor, provela naknadni pregled provodenja preporuka po izvjestaju revizije ucinka upravljanje grantovima oznake ru00212, koji je objavljen u junu 20. Participation from the private sector to public investment. Efikasna interna revizija je faktor jacanja pouzdanosti kontrole i citavog sistema finansijskog upravljanja u.

Najkrupnija anomalija vezana za revizije javnih institucija u bosni i hercegovini je da ni. Rad pod nazivom fiskalni menadzmet i ekonomija javnog sektora repre. Buduci da unutarnja revizija moze znacajno doprinijeti djelotvornosti i ucinkovitosti javnog sektora, vazno je pratiti i unapredivati njezin razvoj i dostignuca. Uredba o primeni medunarodnih racunovodstvenih standarda za javni sektor tip. Ured za reviziju institucija bih 2, ured za reviziju institucija federacije bih, glavna sluzba za reviziju javnog sektora republike srpske i ured za reviziju javne uprave i institucija u br cko distriktu bih. Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvaznijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog. Interna revizija stoji iznad internih kontrola, bdi nad njihovim uredenjem i posmatra regularnost njihovog funkcionisanja, s toga predstavlja veoma vaznu ulogu u unapredenju sistema kontrole. Ova metodologija je namijenjena internim revizorima u javnom sektoru u federaciji bosne i hercegovine, kantona, gradova, opcina i vanbudzetskih fondova u daljem tekstu. Zgrada javnog sektora na temelju odredbi clanaka 12. Analiza revizija javnog sektora neiskoristeni ptencijal.

437 833 680 1180 649 327 951 958 134 232 950 589 1254 354 422 106 663 476 886 702 6 602 370 854 150 301 1238 858 265 1111 1488 369 997 697 402 467 185 416 194 101